HMS / KS

Som arbeidsgiver må vi kartlegge arbeidsmiljøet og ta en grundig gjennomgang av hva som kan være skadelig eller føre til sykdom på arbeidsplassen. Vi må vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om mer må gjøres for å forebygge.

I 3TS jobber vi med en sikker jobb analyse. Dette dokumentet gås gjennom med kunden og vi ser på eventuelle risikoer knyttet til prosjektet. Dette dokumentet vil så signeres av begge parter som en bekreftelse på at HMS er tatt høyde for.

KS-system i 3TS:

3TS har en klar målsetting for kvalitetssikringsarbeidet: – Gjennom KS-systemet skal vi sikre god kvalitet ved å fokusere på:

  • Kundetilfredshet – sørge for at kundens kvalitetskrav og forventninger blir innfridd

  • Myndighetskrav – forholde oss til aktuelle lover og forskrifter

  • Kjerneprosesser – sikre god utførelse i alle ledd

  • Kommunikasjon – formidle strategi, mål og handlingsplaner

  • Kompetanse – gi tilstrekkelig informasjon og opplæring

  • Kvalitetsforbedringer – verifisere og korrigere